Utlysningar

Forskningsmedel att söka för studier om solceller i byggsektorn

 

Tillsammans med Energimyndigheten utlyser vi nu 9 miljoner kronor inom samverkansprogrammet SolEl. Sista ansökningsdag är den 15 september 2015 och redan den 15 juni hålls en workshop för alla intresserade då utlysningen presenteras och forskare och andra kvalificerade utförare får möjlighet att träffas för att hitta projektpartners och diskutera möjliga ansökningar.

Forskningen ska bidra till en ökad etablering av solceller i Sverige, särskilt i byggsektorn. Vi välkomnar ansökningar om forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmets samtliga områden:
• Nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät
• Hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor
• Utvärdering och verifiering av solcellsanknutna produkter och tjänster
• Solceller i samhället

Det här är sista utlysningen i nuvarande programperiod och budgeten är cirka 9 miljoner kronor, varav Energimyndighetens andel är cirka 3,5 miljoner. En samfinansiering på minst 50 procent krävs för varje projekt. Stödnivån för Energimyndighetens del regleras för företag av förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Vi uppmuntrar särskilt projekt inom följande forsknings- och utvecklingsområden, utan inbördes prioritering:

• Forskning som följer olika aktörers, exempelvis arkitekter, bostadsrättsföreningar, energi- och klimatrådgivare, installatörer, mikroproducenter eller stadsplanerares medverkan i solcellsutbyggnaden. Det kan till exempel handla om beteende, attityder, tillvägagångssätt i utbyggnaden.

• Studier som lär av installation och drift av solcellssystem. Exempelvis kring påverkan av skador som uppkommer vid installation och transporter eller metodik för kostnadseffektiv installation och drift.

• Utveckling, utvärdering och/eller verifiering av produkter fram till utveckling av prototyp och/eller tjänster. Det kan till exempel handla om produkter för byggnadsintegration och produkter med potential att sänka livscykelkostnaden för solcellssystem i olika tillämpningar.

• Metodik för att prognostisera och planera för att underlätta integration av solceller i elnätet. Det kan till exempel handla om elproduktionsprognoser eller processer för stadsplanering.

• Forskning som analyserar miljömässiga aspekter av solcellsanvändning, exempelvis kring livscykelanalyser.
• Studier om solceller ur olika användar- och systemperspektiv. Det kan vara samhällsvetenskapliga eller tvärvetenskapliga frågeställningar som exempelvis rör investeringen i och driften av mindre solcellsanläggningar och kopplingen till smarta nät.

Här hittar du de presentationer som visades vid utlysningsworkshopen den 15 juni 2015. 

Här kan du annonsera efter projektpartners för att söka pengar i utlysningen.


Mer om utlysningen, bedömningskriterier och hur du ansöker finns på Energimyndighetens webbplats.

Mer information om vad som räknas som grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling, vilket stöd de berättigar till samt vilka kostnader som är stödberättigande. Här finns även en länk till förordningen, kommissionens förordning, generella anvisningar för ansökan samt riktlinjer för naturabidrag.