Pågående projekt
2015-06-24
UppScaleSolar

Projektledare: Joakim Widén, Uppsala universitet

Sammanfattning:
Med stora mängder förnybar el i kraftsystemet ökar behovet av reglerkraft i olika tidsskalor, och elnät kan behöva förstärkas. Om det sker en omfattande utbyggnad av byggnadsapplicerade solcellssystem (BAPV) i Sverige kan framtidens städer bli stora effektproducenter. Solelproduktionens effektvariationer och tillgänglighet kommer då att bero på stadens och anläggningarnas geografiska utbredning och hur vädret skiftar över dem.

I det här projektet kommer man att karaktärisera sammanlagrad effektproduktion från storskaligt utbyggd BAPV i framtidsscenarier för Uppsala kommun. Modeller för geografiskt varierande solinstrålning och solelproduktion på stadsnivå ska utvecklas och valideras, med hjälp av ett mätnätverk bestående av existerande solcellsanläggningar kompletterade med solinstrålningsmätning. Projektet samlar ett stort antal anläggningar som följs upp, utvärderas och ligger till grund för modellutveckling, och de medverkande anläggningsägarna engageras i projektet via workshops.

Projektet samfinansieras av SolEl-programmet, AB Uppsala Kommuns Industrihus, Akademiska Hus AB, Fyrishov Aktiebolag, Jan Lemming Energikonsult, Knivsta kommun, Landstingsservice i Uppsala Län, Riksbyggen, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB, UKFAB, Uppsala Sport- och Rekreationsfastigheter, Uppsala universitet, Uppsalahem AB och Vasakronan AB.

Tidplan: Projektet avslutas i mars 2017.