Pågående projekt
2015-06-24
Framtidens solel för hyresgäster

Projektledare: Simon Strandberg, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)

Sammanfattning:
Syftet med projektet är att i nära samverkan med hyresgäster och fastighetsbolag konceptutveckla en affärsmodell för att tillhandahålla hyresgäster med solel från byggnadsanknutna solelsystem.

Solelmarknaden är i dagsläget begränsad till en kundgrupp bestående av huvudsakligen privata och kommersiella fastighetsägare som äger och förvaltar egna verksamhetslokaler och bostäder. Det saknas koncept och affärsmodeller för att förse företag och hushåll som hyr lokaler och bostäder med solel och denna kundgrupp är därmed utesluten från marknaden.

Beteendevetenskapliga studier av individer och hushåll som går från att vara elkonsumenter till att även producera elektricitet visar att deras engagemang på elmarknaden ökar och deras energivanor förändras. I en utveckling mot smarta elnät är slutkundernas engagemang och upplevda behov avgörande för införandet att nya produkter och tjänster.

Projektet samfinansieras mellan SolEl-programmet och STUNS

Tidplan: Projektet avslutas i april 2016.