Pågående projekt
2015-06-24
Förbättrad elproduktionsutvärdering från solcellsanläggningar för ökade investeringar i solcellsteknik

Projektledare: David Larsson, Solkompaniet

Sammanfattning:
Solelbranschen växer och det finns en ökande efterfrågan på säkrare elproduktionsprognoser och utvärdering av dessa. Detta i och med att allt fler kunder efterfrågar på produktionsgarantier. Vidare så finns en efterfrågan på detta från elföretagen, i samband med att allt fler solceller installeras. Kunskapen är dock bristfällig när det gäller hur solinstrålning och lufttemperatur varierar i detalj och hur detta påverkar årsproduktion av el från solceller. Variationer mellan år, långsiktiga trender och glest markbaserat stationsnät gör att det inte går att få fram tillförlitliga värden på den lokala solinstrålningen för en godtycklig ort.

Projektets syfte är att bidra till ökade investeringar genom minimerade osäkerheter kring hur mycket el en solcellsanläggning genererar. Detta genom en rapport som beskriver hur man genom att samla dagens kunskap och tillgängliga väderdata kan utvärdera om man under ett år har nått den elproduktionsprognos man gjort.

Syfte är även att, tillsammans med SMHI, ge förslag på vilket framtida arbete som behövs för att ta fram mer korrekta solinstrålningsdata och därmed möjliggöra noggrannare elproduktionsprognoser i framtiden.

Projektet samfinansieras mellan SolEl-programmet, Eneo Solutions AB, Mälardalens Högskola, SMHI och Solkompaniet Konsult Sverige AB.

Tidplan: Projektet avslutas i december 2016.