Upphandling
Allmänt
Här beskrivs några viktiga aspekter på solcellsanläggningar och hur de kan hanteras i ett förfrågningsunderlag.
En framtida vision är att detta avsnitt successivt kan ersättas med AMA-koder.

Förfrågningsunderlag för funktionsupphandling av solceller
Teknisk beskrivning

Bakgrund (till föreliggande projekt)
1. Anbudets omfattning
2. Beskrivning av solcellssystemet
3. Montagelösningar
4. Elektriska installationer
5. Insamling av mätdata
6. Dokumentation
7. Drifttagande och överlämnande av anläggningen
8. Garantiåtaganden från anbudsgivaren
9. Övrigt

Bilagor

Bild: Energibanken AB

Följande text är exempel på detaljer som bör tas upp i den tekniska beskrivningen

Bakgrund
Beställaren har för avsikt att installera solceller på angiven byggnad. Solceller med en total yta av XX kvm ska installeras på olika delar av huset. En mer detaljerad bakgrundsbeskrivning av projektet återfinns i Bilaga 1.

1. Anbudets omfattning
Leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggningen på angiven byggnad. Detta inkluderar solcellsmoduler och all erforderlig kringutrustning som växelriktare, DC- och AC-brytare och övrigt kablage. I anbudet omfattas även överlämnandet i form av dokumentation, utbildning, skötselföreskrifter, serviceavtal och ett vid drifttagandet upprättat testprotokoll Leveransgränsen utgörs av AC-brytare i nära anslutning till varje växelriktare som skall ingå i anbudet. Detaljer vad gäller leveransgräns beskrivs i Bilaga 2.

2. Beskrivning av solcellssystemet
Den följande beskrivningen av systemet är avsedd som en hjälp åt anbudsgivaren. Alla angivna mått, verkningsgrader och toppeffekter ska betraktas som ungefärliga och anbudsgivaren ska utgå från måttuppgifterna i det bifogade ritningsunderlaget. Avsnitt 2 behandlar enbart solcellsmodulerna. Montaget av modulerna beskrivs i avsnitt 3 och alla elektriska delar har samlats i avsnitt 4.

2.1 Solceller
Beskrivning av specifikation och begränsningar på solcellernas elektriska prestanda, utseende med avseende på färg och dimensioner mm, så som förfrågningsunderlaget Bilaga 3.1 föreskriver.

3. Montagelösningar
Beskrivning av taket eller fasaden som solcellerna ska sitta på (Bilaga 3.2.). Begränsningar av håltagning pga av läckage etc, redogörs för.

4. Elektriska installationer
Den slutliga toppeffekten för systemet kommer att bestämmas av vilken modultyp som används av anbudsgivaren.

4.1 El - DC
4.1.1. Hopkoppling av moduler utomhus utförs med godkänd dubbelisolerad kabel och lämpliga kontakter eller kopplingsdosor för enkel och säker installation. By-passdioder och åskskydd åligger anbudsgivaren att föreslå liksom deras placering. Från varje modulblock (det antal serie- och parallellkopplade moduler som ska anslutas till en gemensam växelriktare) dras en dubbelisolerad kabel med erforderlig area till växelriktarens placering och ansluts till de DC-brytare som anbudsgivaren skall installera före ingången till varje växelriktare. Eventuell håltagning görs med av beställaren godkänd metod

4.2 El - AC
4.2.1 I anbudet ingår att föreslå antal växelriktare och systemspänning på DC-sidan. Växelriktarna skall leverera 230 V växelström (enfas eller trefas). Växelriktare skall monteras i av beställaren angiven central (Bilaga 3.3) Det skall framgå att växelriktaren inte kan mata ut farlig effekt om AC-nätet är frånslaget.

I anbudet skall växelriktarens fabrikat, märkeffekt och verkningsgrad. som funktion av effekt på växelriktarens DC-sida i området 0 - 100 % av märkeffekt specificeras. Denna sistnämnda verkningsgradsspecifikation kan vara dokumenterad i växelriktarens manual.

4.2.2 I anbudet skall ingå AC-brytare anslutna direkt efter varje växelriktarens utgång som möjliggör att varje växelriktare kan frånskiljas för service utan att övriga växelriktare behöver tas ur drift, på samma sätt som på DC-sidan.

5. Insamling av mätdata
Om ett datainsamlingsystem skall ingå i entreprenaden ska funktionen hos detta specificeras. Relevanta koder punkt 5.: SS-EN 61724

6. Dokumentation
I anbudet ska ingå dokumentation som i detalj beskriver systemens uppbyggnad, funktion och skötsel. Särskilt viktigt är att manualer för växelriktare och datainsamling ingår.

6.1. Specificerad dokumentation skall överlämnas till beställaren senast en vecka före slutbesiktning. Drift och underhållsinstruktionerna, med svensk text, skall överlämnas i 3 ex.

Underlaget skall omfatta: Anläggningsdokumentation som visar funktionsöversikt, apparatplacering, apparatspecifikation, kretsschema, förbindningstabell, kabellista, objektbeskrivning, skyltlista Vad gäller apparatplacering så skall, i samband med att solcellsmodulerna installeras, en skiss upprättas som tydligt visar var respektive modul, identifierad med serienummer, sitter placerad i anläggningen.

6.2. I apparatspecifikationen skall samtliga solcellsmoduler ingående i anläggningen levereras med kalibreringscertifikat, spårbart till angiven modul genom ett serienummer.

7. Drifttagande och överlämnande av anläggningen

7.1. Provning av PV systemets prestanda. I samband med drifttagandet skall leverantören tillsammans med en av beställaren utsedd besiktningsman utföra ett funktionstest av solcellssystemet.

7.2. Besiktning av installationerna En av beställaren utsedd besiktningsman går tillsammans med leverantören igenom installationen.

8. Garantiåtaganden från anbudsgivaren
Anbudet ska ange garantivillkor för hela anläggnings funktion samt för moduler, växelriktare och övrig utrustning. Anbudsgivaren ska ange garantitid, definiera vilka symptom, och orsaker till dessa symptom, som ska utlösa garantin samt definiera anbudsgivarens respektive beställarens åttaganden i händelse av ett garantifall. En sådan garanti fordrar att toppeffekten för den färdiga anläggningen och alla enskilda moduler har uppmätts!

För växelriktaren skall ett serviceavtal upprättas som beskriver åttaganden både före och efter garantitidens slut.

Komponenter som vid funktionstest vid leverans eller vid provning vid drifttagandet inte uppfyller anbudsgivarens specifikation skall bytas omgående.

9. Övrigt

9.1
. Installationspersonal skall följa de lokala direktiv som gäller på arbetsplatsen beträffande exempelvis avfallshantering, godstransporter och uppställande av fordon

9.2. Eventuell miljöklassning av komponenter

9.3. Konstruktioner, apparater, utrustningar, dokumentation och montage ska utföras enligt gällande starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS) och förutsättningar för anslutning av mindre produktionsanläggning till elnätet (AMP) enligt Sveriges elleverantörer samt EN, SEN och IEC-normer. Finnes motstridigheter mellan normerna skall de gälla i nämnd ordning. Finnes speciellt angivna krav i denna tekniska specifikation som avviker från ovanstående normer gäller dessa krav före ovannämnda normer.

9.4. Pris ska lämnas för den kompletta anläggningen inkl driftsättning mm som ingår i anbudet. Dessutom skall separata priser lämnas för alla komponenter

9.5. Leveranstid skall anges i anbudet och villkor för ersättning vid försenad leverans kommer att diskuteras vid kontraktsförhandlingarna.

9.6. Anbudsgivaren skall ange installationstid uppdelad på olika delaktiviteter.

9.7. Anbudsgivaren skall bifoga en referenslista över utförda projekt.

9.8. Anbudstid

Bilaga 1 Bakgrundbeskrivning
Bilaga 2 Gränsdragningslista
Bilaga 3.1-X Diverse specificerade förfrågningsunderlag (ritningar)