Nätanslutning
Detta avsnitt diskuteras frågor som rör strategier vid nätanslutning med avseende på hur energi ska mätas och debiteras. Andra frågor om nätanslutning finns under Standarder, föreskrifter, rekommendationer nätanslutning.

Gå direkt till exemplet i något av referensprojekten:

JM hus 1 och 4
NCC Holmen och Grynnan
Familjebostäder - Lysande


Mätning och debitering av producerad energi

 

 

Man kan skilja mellan några huvudfall vid anslutning till elnätet:

(Under de tre referensprojekten redovisas olika lösningar på nätinkopplingsfrågan)

1. All solcellsgenererad el förbrukas direkt av användaren. (NCC, Hammarby Sjöstad) 
2. En del av solelen förbrukas direkt, vid överskott exporteras och vid behov importeras el. På årsbasis sker ingen nettoexport. (JM, Hammarby Sjöstad) 
3. Som enligt punkt 2, men på årsbasis produceras ett överskott till elnätet. (Familjebostäder, projekt "Lysande" i Hammarby Sjöstad kan ge ett visst solelsöverskott på årsbas)
4. All solcellsgenererad el matas ut på elnätet. (Sydkrafts "Harmonihus" på Bo01 i Malmö)
I stort sett samtliga av de  anläggningar som byggs idag är anslutna till elnätet eftersom investeringsstödet för solceller som inrättades 2005 endast ges ut till nätanslutna solcellsanläggningar. Därmed är majoriteten av Svenska anläggningar nätanslutna. Inkoppling enligt punkt 2 blir sannolikt det vanligaste fallet då solceller integreras i familjshus och andra mindre byggnader. Den tyska elinmatningslagen och den amerikanska regeln om nettomätning ger upphov till de lösningar på hur solcellsanläggningar skall kopplas in till elnätet som visas i figurerna nedan. 

Inkopplingen av solcellsgenererad el i de tyska projekten görs efter en mätare som endast har funktionen att registrera produktionen innan den matas ut till det allmänna elnätet. Ägaren av anläggningen får idag runt 30 eurocent per kWh för solelen i statligt bidrag. Den elmätare som registrerar förbrukning av el hanteras på vanligt sätt.

I USA har majoriteten av delstaterna godkänt nettomätning av el. Det innebär ingen direkt statlig subvention, men i praktiken betyder det att man får sälja el till nätet till samma pris som man betalar vid förbrukning och man kan på så vis använda elnätet som ett energilager.
T.ex. För Sverige har denna fråga ännu inte fått en för solceller tillfredställande lösning, vilket hämmar uvecklingen av solel i Sverige. Hur Svensk nettodebitering skulle kunna se ut och innebära finns att läsa i Energimarknadskommisionens rapport EI R2010:23 Nettodebitering-Förslag till nya regler för elanvändare med egen elproduktion. Vid anslutning av en solcellsanläggning till nätet måste det anmälas till nätägaren. De flesta elbolagen tar ut en avgift för anslutninigen. Tex tar Fortum ut en årsavgift för denna typ av anslutning på cirka 250 kronor, trots att de inte är villiga att köpa överskottet av el (dec 2010).

 

Tillbaka till Elschemat under avsnittet Elektrisk design
(Om du kommer därifrån)