Lessons Learned
Inledning
Under alla delar av ett projekt byggs det upp erfarenheter och kunskap som är relaterat till  projektet. Erfarenheterna berikar de inblandade personerna men ges inte alltid en mer allmän spridning. En mycket viktig steg för att förenkla och förbättra projekteringen av framtida solcellsprojekt är att utnyttja de erfarenheter som har gjorts vid tidigare projekt. God planering och kommunikation mellan olika parter krävs för att minimera kostnader i bygg- och driftskede.

I denna del av projekteringsverktyget samlas erfarenheter från design, installation och drift under olika rubriker med erfarenheter hämtade från flera olika källor som listas längst ned på sidan.

För ytterligare erfarenheter från tidigare genomförda projekt kan man läsa rapporten "Photovoltaics in architecture - lessons learned in PV Nord" av arkitekt Marja Lundgren, Dan Engström och Kjell Torstensson.
Energiproduktion
Fyra huvudskäl till låg energiproduktion har identiferats [2]

1. Trasiga växelriktare
2. Toppeffekten är mindre än modulernas märkeffekt (10 till 20 % i de 17 värsta fallen av 1243 anläggningar)
3. Partiell skuggning (10 -25% bortfall i de värsta fallen)
4. Fel i dc-kablage resulterar i avbrott i strängarna (15 - 20 %)

Växelriktares inspänningsområde är felaktigt till anslutna modulsträngar pga skuggning, degradering och lägre spänning än databladets angivelse [2, IKEA-fasad]
Fördröjning av reparation av växelriktare, troligen pga att i många anläggningar är installationserfarenheterna och publicitetsvärdet viktigare än den rena energiproduktionen
Svenska anläggningar förlorade cirka 4 % av möjlig energiproduktion pga växelriktare ur funktion under 2002 [3]

Skötsel och service
Skötsel och underhåll kostar alltid mer än vad man tror [1]
Inspektera modulerna varje år [2]
Rengör modulerna när de blir påfallande smutsiga [2]
Utför en elektrisk kontroll varje månad [2]

 

Ekonomi
Priset per producerad kWh är det som räknas [1]
Projekteringskostnaderna är förhållandevis höga även för stora system [1]
Tänk på vid ekonomiska kalkyler att taket inte kommer vara där för evigt [1]

 

Projekteringsarbetet [4]
- Klargör ägarförhållanden, upprätta projektgrupp med samtliga berörda inom projekteringen
- Upprätta kravspecifikationer som anger funktion och påverkan på byggnaden
- Projektera anläggningen i god tid i samråd med byggherrar och experter, klargör gränsdragningar
- Förankra den tekniska lösningen hos alla parter
- Tidsplanera byggaktiviteterna
- Kommunicera kontinuerligt med alla parter (byggherre, arkitekter, elektriker, ventilation/värme, byggentreprenör, lokala elbolag), vid reguljära byggmöten
- Om möjligt handla upp hela funktionen som totalentreprenad
- Vid specialtillverkning av montageutrustning bör projektansvarig/konstruktör nogsamt följa konstruktionsförloppet och göra nödvändiga förändringar efterhand
- Eftersträva enkelhet i tekniska lösningar
- Förankra säkerhetslösningar hos det lokala elbolaget
- Koordinering mellan solel och fastighetens elsystem är viktig och fysisk samordning måste ske med annan teknikutrustning som ska placeras inom samma utrymmen
- Planera för att undvika att eventuella framtida organisatoriska förändringar kan ge driftproblem, som t.ex. konkurs eller ägarbyte

 

Montagelösningar
Finn de dolda kostnaderna för montagelösningar [1]
Använd Class II certifierad material till den elektriska installationen [2]
Introducera alltid kablar med avbärare och från undersidan i kopplingsboxar [2]
Se till att kopplingsboxar har dränage för kondensvatten [2]
Om möjligt, välj systemspänning på dc-sidan så nära växelriktarens Vmax [2]

 

Tillförlitlighet
Tillförlitlighet är viktigare än verkningsgrad [1]
Felfrekvensen för växelriktare har minskat från 25 till 8 rapporter per anläggning mellan 1993 och 2000 [2]
Felfrekvens för solcellsmoduler på under 0,01% per år [2]

 


1. Neil Gordon. Commercial scale grid-connected PV - From theory to reality, 2nd World Solar Electric Buildings Conference, Sydney, 2000.
Ett IEA PVPS Task 7 
(Bidrag från australien med några allmänna synpunkter)
2. Hermann Laukamp, m.fl. Reliability study of grid connected PV systems Field experiencies and recommended design practice. Task 7, Report IEA PVPS T7-08 2002, march 2002 (hämta som pdf)
3. Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar. www.elforsk.se/solenergi
4. SolEl 00-02, Årsrapport 2001, Elforsk årsrapport 02:02