Installationsguide

Syftet med denna installationsguide är att göra det enklare att installera nätanslutna solcellsanläggningar. Guidens avsikt är att installationen genomförs på säkraste sätt och resulterar i en anläggning med långvarig och god funktion genom:
- Att installatörer förstår principen för hur ett system är uppbyggt.
- Att arbetet genomförs efter bästa praxis och enligt gällande regler.
- Att installation, drift och underhåll utförs på ett säkerhetsmässigt korrekt sätt.
- Att system sköts och får en lång livslängd.

Installationsguide nätanslutna solcellsanläggningar.