Om programmet
SolEl-programmet är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet.
 
Programmets utgångspunkt är att den svenska marknaden för solceller, på kommersiella villkor men på lång sikt, kommer att expandera från nischmarknader till nätansluten elproduktion. 

Programmet erbjuder därför intressenterna en möjlighet att följa och delta i utvecklingen inom området med inriktning mot tekniska och icke-tekniska frågeställningar inom energi- och byggnadsområdet. Där utgör samverkan en möjlighet att lösa några av de återstående utvecklingsbehoven och återföra erfarenheter genom t ex utvärderingar, utbildning och spridning av objektiv information.

Programmets budget ligger på ca 5 Mkr/år. Finansiärer är ABB, Bixia, Direct Energy, Egen El, Energicentrum Stockholms stad, Energimyndigheten, Eskilstuna Energi & Miljö, Fortum, Glava Energy Center, Göteborg Energi, HSB, Jämtkraft, Karlstads Energi, Malmö stad, Pite Energi, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Växjö Energi och Öresundskraft.

Programmets mål är att:

  • Öka användningen av solceller i Sverige
  • Främja svenskt näringsliv inom solcellsbranschen
  • Bygga upp och sprida kunskap som bidrar till god funktionalitet samt kostnadsreducering för solcellsanläggningar
  • Öka medvetandegraden samt stärka och utöka nätverk bland samtliga intressenter